5684/15 JN Usluga ljekarskog pregleda radnika koji rade u zoni jonizirajuceg zracenja i na pripremi i aplikaciji citostatika

Poziv za dostavu ponuda za dodjelu ugovora po posebnom rezimu za usluge iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (Sluzbeni glasnik BiH 39/14): Usluga ljekarskog pregleda radnika koji rade u zoni jonizirajuceg zracenja i na pripremi i aplikaciji citostatika

Dokumentacija: 5684 Poziv za dostavljanje ponuda